PlanetGear s.r.o. - Prodej elektropohonů
Rychlý kontakt: info@planetgear.cz  //  +420 704 053 622

Obchodní podmínky nabývají platnosti 1.9.2014

1) OBJEDNÁVKY

V objednávkách na standardní i speciální výrobky musí být odkaz na nabídku společnosti PlanetGear s.r.o.. Objednávky jsou pro zákazníky závazné. Jakmile je zahájeno zpracování objednávky, neakceptuje se storno objednávky ani snížení objednaného množství, ledaže by klient uhradil náklady na materiál a zpracování vzniklé do okamžiku storna. Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou přípustné do výše ± 5%.

2) CENY

Cenami se rozumí ceny platné k datu objednávky. Všechny ceny platí pro dodací paritu EXW , bez obalu. V případě, že v průběhu plnění objednávky nastane zvýšení cen materiálu nebo jiných výrobních nákladů, je dodavatel oprávněn odpovídajícím způsobem dohodnutou cenu zvýšit i u rozpracovaných objednávek.

3) DODACÍ LHŮTY

Platné jsou pouze dodací lhůty potvrzené společností PlanetGear s.r.o.. Potvrzené dodací lhůty jsou pouze informativní. V případech problémů se zásobováním materiálem, stávky nebo působení vyšší moci dochází automaticky k prodloužení termínu dodávky. Kupujícímu nevzniká právo na náhradu škody a je v každém případě povinen odebrat objednané speciální zboží.

4) DOPRAVA

Zasílání se provádí vždy na náklady a riziko objednavatele. Reklamace na případné vady musí být podány do 8 dnů od přijetí zboží. Pokud bude ujednáno, že náklady za dopravu budou, i když jen částečně, hrazeny PlanetGear s.r.o., ta si potom vyhrazuje právo na volbu nejlevnější dopravy.

5) BALENÍ

Balení je fakturováno za nákladovou cenu.

6) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Odebrané zboží nelze vracet z žádného důvodu, pokud to není předem odsouhlaseno s dodavatelem. Zboží se vrací s obalem, případné proclení a další dodatečné náklady vzniklé pro vrácením zboží jdou k tíži kupujícího. K pokrytí nákladů na skladné a administrativních nákladů bude vystaven vrubopis ve výši 15% hodnoty vráceného zboží.

7) ZÁRUKA

Firma PlanetGear s.r.o. se zavazuje k bezplatné opravě nebo náhradě těch dílů, které uznala za vadné. Reklamované zboží musí být vrácené do sídla PlanetGear s.r.o., bez toho, že by ji tím vznikly nějaké náklady. Záruka zaniká, když součástky vrácené jako vadné byly opravované nebo s nimi bylo neodborně manipulováno. Opravy vadných dílů provedené kupujícím budou uznány pouze po autorizaci PlanetGear s.r.o. a po jejím odsouhlasení odhadu nákladu. Společnost PlanetGear s.r.o. nepřijímá zodpovědnost ani neuzná náklady za vady, ke kterým došlo při provozu svých výrobků, přestože byly závadné. Nebude uznána záruka kvůli úniku oleje způsobená normálním opotřebením těsnících kroužků.

8) ZODPOVĚDNOST

Společnost PlanetGear s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé provozem svých výrobků, i když jsou závadné, ani neposkytuje odškodnění. PlanetGear s.r.o. odmítá jakoukoliv zodpovědnost při výrobě součástek podle výkresu zákazníka, které podléhají případné patentové ochraně.

9) PLATBY

Budou uznány za platné pouze platby provedené dohodnutým způsobem a v dohodnutých termínech. Po uplynutí lhůty splatnosti PlanetGear s.r.o. si bude počítat úroky z prodlení o 3% vyšší než úrok ze zákona, přičemž si ponechává právo požadovat platbu. V případě opoždění platby ze strany objednavatele si firma PlanetGear s.r.o. vyhrazuje právo pozastavit plnění rozpracovaných objednávek nebo požadovat platbu dopředu bez jakéhokoliv uznání odškodnění nebo kompenzace objednavateli. Jakékoliv námitky vůči materiálu v procesu zpracování nebo již ve vlastnictví objednavatele ho neosvobozuje od provedení platby v určené lhůtě a v plné výši bez jakýchkoliv srážek.

10) VLASTNICTVÍ

Veškeré zaslané zboží zůstává nadále ve vlastnictví firmy PlanetGear s.r.o. až do úplného zaplacení vystavených faktur.